Algemene voorwaarden

 1. Buro Biest richt zich op advisering op gebied van sales, marketing, projectmanagement op gebied van landbouw, zuivel en natuur.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Buro Biest en een opdrachtgever.
 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
 4. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst of schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking met Buro Biest, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 5. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Buro Biest, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
 7. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 8. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 9. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na (schriftelijke) aanvaarding van de opdrachtgever van het aanbod van Buro Biest inclusief deze algemene voorwaarden.
 2. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Eveneens heeft Buro Biest te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren.
 4. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 5. Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Buro Biest daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Buro Biest anders aangeeft.
 6. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Buro Biest verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd.

De uitvoering van de overeenkomst

 1. Buro Biest zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).
 2. Voor zover van toepassing, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Buro Biest.
 3. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Buro Biest heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen, als zij dit noodzakelijk act of de situatie daarom vraagt. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma.
 5. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen van een dag, enkele weken of maanden. De looptijd en duur wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd.
 6. Indien na de looptijd van de overeenkomst blijkt dat de opdrachtgever nog recht heeft op bepaalde onderdelen van een programma, zal Buro Biest uiterlijk tweemaal de opdrachtgever hieraan per e-mail herinneren. Als de opdrachtgever aangeeft hier geen gebruik meer van te willen maken of als de opdrachtgever niet, onvoldoende of onduidelijk reageert, komen alle rechten te vervallen.

Rechten van intellectueel eigendom

 1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) op de resultaten uit de opdracht, in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan Buro Biest. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Buro Biest daartoe bevoegd.
 2. Buro Biest heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Wanneer de opdrachtgever het resultaat zonder vermelding van naam van Buro Biest openbaar wil maken of wil verveelvoudigen, wordt hiervoor eerst schriftelijke toestemming van Buro Biest verleend.
 3. De in het kader van de opdracht door Buro Biest tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestandene.d.) zijn eigendom van Buro Biest, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 4. Opdrachtgevers die deelnemen aan een programma, training, workshop, event et cetera en die op de een op andere wijze kennisnemen van trainingen, presentaties, content en/of toegang hebben tot de online omgeving, social media, website e.d., zulks in de meest ruime zin van het woord, zullen zich ervan moeten vergewissen dat op alle informatie en werken van Buro Biest intellectueel eigendom rust en daarmee worden beschermd.
 5. Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van het woord, door opdrachtgever aan derden van het bedoelde onder dit artikel is verboden.
 6. Buro Biest heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Dit laat het eisen van een schadevergoeding onverlet.
 7. Buro Biest behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Buro Biest mag daarbij vertrouwelijke informatie niet met derden delen.
 8. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel de opdrachtgever als Buro Biest geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
 9. De bepalingen in dit artikel gelden expliciet ook voor derden die een samenwerking met Buro Biest zijn aangegaan of op enige andere manier opdrachten voor GRIT studio uitvoeren.

Overmacht

 1. Buro Biest is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Buro Biest kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Als Buro Biest ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Buro Biest het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 4. In geval van overmacht zal Buro Biest zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Betaling(svoorwaarden)

 1. Buro Biest houdt een betaaltermijn aan van 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.
 2. Facturatie gebeurt altijd vooraf aan de dienstverlening, tenzij partijen hier van tevoren andere afspraken over hebben gemaakt.
 3. Voor sommige diensten bestaat de mogelijkheid om achteraf te betalen. Dit is mondeling besproken.
 4. Indien de opdrachtgever in termijnen betaalt, dan bestaat altijd de mogelijkheid om boetevrij het op dat moment resterende bedrag af te lossen. Partijen kunnen hierover concrete afspraken maken.
 5. De eventuele kosten die Buro Biest voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., worden aan de opdrachtgever doorberekend, mits hierover vooraf afspraken zijn gemaakt.
 6. Als de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door Buro Biest een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 8. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Buro Biest het recht de uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten.
 9. Indien hetgeen in artikel 8, lid 7, zich voordoet, heeft Buro Biest het recht de kosten die dit met zich meebrengt, door te voeren naar de opdrachtgever.
 10. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.
 11. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Buro Biest het recht de opdracht meteen te stoppen of te annuleren. Dit ontslaat een opdrachtgever niet van zijn betaalverplichting.
 12. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden bij Buro Biest. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 13. Bij bestaande klanten kan Buro Biest besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

Ontbinding, opschorting en annulering(svoorwaarden)

 1. Zowel Buro Biest als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk
  geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden, wanneer ten aanzien van de andere partij;
  i)
  ii)
  iii)
  wordt ingediend (zonder enige verplichting van Buro Biest tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling).
 2. De opdrachtgever heeft voorts het recht de opdracht enkel schriftelijk of per email te annuleren. Annulering is een feit als Buro Biest de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van het bevestigen van de annuleringsmail.
 3. Buro Biest heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen. Deze bestaan uit:
  a. Indien al is gestart met de uitvoering van de opdracht: alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt, inclusief de redelijke kosten van derving in winst; of,
  b. Indien nog niet is gestart met de uitvoering van de opdracht, training, of geboekte sessie, dan zijn de annuleringskosten
  afhankelijk van het moment van annulering:
  – Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 20% annuleringskosten;
  – Tussen de 0 en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten.
  – Op de dag zelf (24 uur voor de opdracht), ook zonder bericht: 100% annuleringskosten en eventuele reis- en verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde ruimten.
 4. Voor het volgen van een (online) programma/traject gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:

Garanties en vrijwaringen

 1. Buro Biest garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Buro Biest garandeert dat het resultaat
  van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.  
 2. Buro Biest is nooit aansprakelijk jegens derden voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Buro Biest tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van GRIT studio bedingen.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Buro Biest volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan Buro Biest door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

Aansprakelijkheid

 1. Mocht Buro Biest aansprakelijk zijn, dat is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 2. Als Buro Biest aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van GRIT studio beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht. Althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Buro Biest is tevens steeds beperkt tot het bedrag dat haar (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert, vermeerderd met het voor Buro Biest geldende eigen risico.
 4. Buro Biest is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan Buro Biest toerekenbare, directe schade. Iedere andere vorm van schade, hoe dan ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade, indirecte schade etc. is uitgesloten.
 5. Buro Biest is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming (oftewel een fout).
 6. Aansprakelijkheid van Buro Biest, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 7. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Buro Biest, is de aansprakelijkheid van Buro Biest tot de vergoeding van Buro Biest voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.